Viscor Tor

Viscor Tor

CEO
Mitsunori Itoh

Mitsunori Itoh

CTO
Kazuo Yonekura

Kazuo Yonekura

COO
Yosuke Sasayama

Yosuke Sasayama

CSO
Tomohiro Takanashi

Tomohiro Takanashi

Mioko Shimizu

Mioko Shimizu

Madoka Takahashi

Madoka Takahashi

TOP